TECHNOLOGIA

Usługi dostępne na platformie Boneffice System

 

Każdy pakiet jest kształtowany w zależności od potrzeb i ustaleń z Klientem.

 

Dopasowanie do struktury organizacyjnej

Istnieje możliwość gradacji dostępu do danych w zależności od stanowiska pracy pracownika odbiorcy. 

Pełne bezpieczenstwo

Dostęp do Systemu jest zabezpieczony koniecznością logowania, a wszelki zarejestrowany ruch w systemie może być monitorowany i raportowany.

Dostęp do aplikacji na różnych urządzeniach

Dostęp do ekranów odbywa się przez dowolne urządzenie posiadające dostęp do wewnętrznej sieci informatycznej oraz zainstalowaną przeglądarkę internetową (telefon komórkowy, tablet, laptop, PC).

Moduł ETA

 

Narzędzie monitorowania w czasie rzaczywistym sprawności i głównych parametrów eksploatacyjnych pracy bloku oraz wpływu odchyleń na zmianę sprawności wytwarzania energii elektrycznej.

 

Więcej informacji

Wartości referencyjne względem, których porównywane są aktualne wartości, wyznaczane są przy wykorzystaniu specjalnie zaprojektowanych krzywych, które obrazują najlepsze parametry dla danej aktualnej sytuacji eksploatacyjnej. Wynikiem porównania dwóch wartości jest informacja o możliwym do uzyskania potencjale poprawy sprawności. Moduł ETA dzięki zastosowaniu opatentowanej metodologii pozwala na błyskawiczne i precyzyjne informowanie odbiorców o zmianach zachodzących w jakości procesów. Elastyczność opracowanego modułu pozwala na wykorzystanie go do weryfikacji i monitorowania on-line efektów ekonomicznych przeprowadzonych działań odtworzeniowych, remontowych oraz usprawnień technologicznych linii produkcyjnej. Rozwiązanie monitoruje wpływ zastosowania technologii redukujących emisję NOx, SOx oraz CO2 na ogólną zmianę sprawności pracy urządzeń oraz ogólną zmianę jednostkowego kosztu wytwarzania energii elektrycznej / ciepła.

Moduł Walidacyjny

 

Narzędzie monitorujące pracę czujników pomiarowych i symulujące poprawną ich pracę w przypadku wykrycia ich awarii.

Więcej informacji

Narzędzie to jest niezwykle ważne, zważywszy na fakt, że praca wszystkich systemów automatycznej regulacji opiera się na aktualnych wskazaniach opomiarowania, a brak informacji o błędnie działających urządzeniach pomiarowych prowadzi do spadku sprawności wytwarzania i w skrajnych sytuacjach do awarii. Model walidacyjny Boneffice odwzorowuje wskazania czujników pomiarowych z dokładnością sięgającą 99,7%, dzięki czemu odbiorca błyskawicznie informowany jest o wystąpieniu awarii. Moduł walidacyjny wydłuża bezawaryjną pracę urządzeń oraz zwiększa poziom bezpieczeństwa, co przekłada się bezpośrednio na wydłużenie dyspozycyjności jednostek wytwórczych i wydłużenie okresów pracy międzyremontowych.

Moduł Wartości Opałowej

 

Narzędzie wyliczające czasie rzeczywistym wartość opałową aktualnie spalanego paliwa w oparciu o analizę zmian parametrów eksploatacyjnych.

Więcej informacji

Moduł nie wymusza instalacji dodatkowego opomiarowania w układzie nawęglania, a jego dokładność mieści się w granicach błędu pomiarowego drogich sprzętów laboratoryjnych. Uzyskiwanie informacji w czasie rzeczywistym o aktualnie spalanym paliwie jest kluczowe dla przeprowadzania prawidłowego monitorowania zmian jakości procesów, utrzymania odpowiedniego poziomu emisji oraz podniesienia świadomości eksploatacyjnej personelu technicznego odpowiedzialnego za obsługę jednostek wytwórczych.

Moduł Wsparcia Decyzji Operacyjnych

 

Narzędzie wspierające decyzje operacyjne podejmowane przez operatorów bloku mające na celu maksymalizację aktualnej sprawności jednostki wytwórczej jak również szybsze osiągnięcie docelowych parametrów pracy przy zapewnieniu niezbędnych warunków bezpieczeństwa.

Więcej informacji

Rozwiązanie kładzie kluczowy nacisk na maksymalizację możliwości ograniczenia i dotrzymywania emisji NOx, SOx oraz CO2. Moduł porównuje aktualny stan pracy bloku ze stanami historycznymi i raportuje w postaci wskazówek najlepsze ustawienia elementów regulacyjnych dla danych warunków eksploatacyjnych. ODSS pozwala na szybką wymianę doświadczenia między operatorami bloku, co w znacznym stopniu przyśpiesza szkolenie nowych pracowników, zwiększa świadomość eksploatacyjną całej załogi oraz maksymalizuje najefektywniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów ludzkich i technologicznych.

Moduł Oszczędnosci Ekonomicznych

 

Narzędzie bilansowe informujące odbiorcę o aktualnych i średnich kosztach produkcji energii elektrycznej oraz możliwych oszczędnościach ODSS.

Więcej informacji

W module wyszczególnione są odchylenia parametrów eksploatacyjnych względem optymalnych warunków oraz związana z tą sytuacją zmiana kosztu wytwarzania. Odbiorca otrzymuje szczegółowe informacje, na który sektor linii produkcyjnej powinien w pierwszej kolejności zwrócić największą uwagę w celu jego optymalizacji i zmniejszenia kosztu produkcji. Moduł zwiększa świadomość eksploatacyjną załogi, co wpływa pozytywnie na chęć podejmowania działań optymalizacyjnych.

Moduł Raportujacy

 

Narzędzie odpowiedzialne za raportowanie dowolnych wskaźników eksploatacyjnych rejestrowanych przez system.

Więcej informacji

Odbiorca otrzymuje szereg gotowych wzorów raportów, jak również oprogramowanie do edycji i tworzenia własnych wzorów. Raporty można dowolnie konfigurować w zakresie rodzaju wykorzystanych danych, czasu, czy formy prezentacji.

Moduł Wizualizacyjny

 

Narzędzie odpowiedzialne za prezentację danych pomiarowych, wyników obliczeń oraz analiz w dowolnej wybranej przez odbiorcę formie.

Więcej informacji

Boneffice oferuje gotowe wzory ekranów prezentacyjnych lub ustala wersje spersonalizowane w zależności od wymogów odbiorcy.

Video Case Study

Masz Pytanie?

Biuro

Grójecka 194, Warszawa

+48 696 499 014

info@boneffice.pl 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.